PROJEKTI

Projekti, s pomočjo katerih gradimo našo zgodbo.

Skupnostna predelava živil – skupaj za razvoj trajnostne lokalne samooskrbe in dodajanje vrednosti lokalnim živilom

Javni razpis za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023 – 2024

Vrednost operacije: 173.237,54 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 149.741,54 EUR
Trajanje operacije: 1.9.2023 – 31.12.2024
Nosilec operacije: ZADRUGA DOBRINA z.o.o., so.p.
Konzorcijski partner: EKO PRLEKIJA d.o.o., so.p.

KRATEK OPIS OPERACIJE

Osnovni namen projekta je spodbujanje trajnostne lokalne samooskrbe, preko razvoja novih oz. izboljšanih storitev in izdelkov z družbenim učinkom. To bo doprineslo k rasti in razvoju zadruge, boljšim pogojem za delovanje in razvoj majhnih kmetij, povečanju obsega lokalnih živil na trgu, spodbuja trajnostnega kmetovanja, zmanjšanje količine odpadne hrane, razvoju lokalne ekonomije in podeželskih območij, ustvarjanju »zelenih« delovnih mest.

V ta namen bo vzpostavljena storitev »skupnostnega« predelovalnega obrata. Poleg »standardne« opreme, ki bo omogočala predelavo v obliki kuhanja marmelad, omak ipd. ter pakiranje izdelkov, bo tehnološka posebnost obrata stroj za liofilizacijo, ki predstavlja napredno tehnologijo za predelavo sadja in zelenjave.

Z vzpostavitvijo skupnostnega predelovalnega obrata bo prišlo do razvoja in povečanega obsega ponudbe (novih) predelanih lokalnih živil na trgu. Potrošniki bodo lahko dostopali do nove ponudbe lokalnih (eko) živil, kar je tudi v skladu s trendi povpraševanja.

Predelava pridelkov omogoča kmetom in zadrugi, da ustvarijo izdelke z višjo dodano vrednostjo. Namesto prodaje svežih pridelkov se lahko predelani izdelki prodajajo po višji ceni. To bo pripomoglo k večji ekonomski stabilnosti kmetov in zadruge.

Predelava igra pomembno vlogo pri zmanjševanju odpadkov, ki nastajajo pri pridelavi hrane, saj se lahko tržni viški, nepravilno oblikovani, premajhni ipd. pridelki predelajo v nove izdelke. To prispeva k bolj trajnostni rabi virov in izboljšuje krožno gospodarstvo v lokalnem okolju.

Projekt daje pozornost tudi vključevanju ranljivih skupin v delovne procese, povezane s predelavo oz. lokalno samooskrbo.

Skupnostni predelovalni obrat ima gospodarski, okoljski in družbeni pomen.

ŽELENI DOSEŽENI KAZALNIKI

Naziv kazalnikaVrednost za leto 2023Vrednost za leto 2024
Št. uporabnikov vključenih v uporabo predelovalnega obrata040
Št. razvitih novih predelanih živil, ki jih bo tržila zadruga (predelana lokalna živila)05
Št. vključenih posameznikov iz ranljivih skupin, v projektne aktivnosti030
Količina lokalnih pridelkov, ki bodo predelani v »skupnostnem« predelovalnem obratu05000kg

MANJ JE VEČ


Sofinanciranje: EKSRP


Naziv aktivnosti:


Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, operacija sodelovanja Manj je
več

Povzetek aktivnosti:


Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in
ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje
trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe
hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več
podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne
hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj
toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje
odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal,
in prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin.
V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in
Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz
Irske.
Partnerji iz LAS Ovtar Slovenskih goric: RASG, d.o.o., ŽIPO, d.o.o., Zadruga DOBRINA, z.o.o., so. p. in
Renato Kocbek.

Cilji:

  • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane.
  • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
  • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja.
  • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov. Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
  • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
  • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
  • Uspešno vodena in zaključena operacija.

Pričakovani rezultati:1. vzpostavitev novih oblik formalnega in neformalnega mreženja in širitev obstoječe mreže
kmetovalcev vključenih v sistem certificiranja humusa
2. izvedena analiza stanja odpadne hrane
3. smernice za kmetovalce za proizvodnjo humusa,
4. knjižica receptov iz ostankov hrane
5. delavnice na temo odpadne hrane – priprava hrane iz ostankov hrane
6. nakup avtomatskega vzorčevalnika tal
7. nabava kmetijske mehanizacije za povečanje deleža humusa v tleh
8. nakup lesenih zabojev in zabojev iz reciklirane plastike za namen kratkih dobavnih verig

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Ustanovitev skupine proizvajalcev sadja in zelenjave Zadruga Dobrina

VKLJUČITEV V PODUKREP 9.1

Najvišja možna vrednost operacije: 100.000,00 EUR
Trajanje operacije: 2021 – 2024
Nosilec operacije: ZADRUGA DOBRINA

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021 za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sadja in zelenjave.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020

Povzetek aktivnosti

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupine proizvajalcev.

Glavne dejavnosti

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

Cilji projekta

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

Pričakovani rezultati

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…

Ustanovitev skupine proizvajalcev ekoloških kmetijskih proizvodov Zadruga Dobrina

VKLJUČITEV V PODUKREP 9.1

Najvišja možna vrednost operacije: 100.000,00 EUR
Trajanje operacije: 2021 – 2024
Nosilec operacije: ZADRUGA DOBRINA

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021 za ustanovitev skupine proizvajalcev ekoloških kmetijskih proizvodov zadruga Dobrina.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020

Povzetek aktivnosti

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev ekoloških kmetijskih proizvodov zadruga Dobrina prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupine proizvajalcev.

Glavne dejavnosti

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev ekoloških kmetijskih proizvodov zadruga Dobrina.

Cilji projekta

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

Pričakovani rezultati

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…

Projekt medgeneracijski center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo

UKREP LEADER (19.2)

Naziv operacijeTELOVADNICA NA PROSTEM

Celotna vrednost operacije: 93.599,27 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 35.292,83 EUR
Nosilec operacije: OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

Partnerji v operaciji:

  • ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  • DRUŠTVO UPOKOJENCEV SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  • ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s partnerji projekta skuša z izvedbo operacije Medgeneracijski center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, razviti osnovna sredstva, ki bodo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom, pa tudi drugim obiskovalcem kraja.

Z ureditvijo telovadnice na prostem z rekreacijsko potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog, ne samo športnikov, ki se vključujejo v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), ampak vzpostavljamo tudi medgeneracijsko sodelovanje s starejšo populacijo, tako člani Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), razvijamo nove produkte, ki prispevajo razvoju društvene dejavnosti, telovadnica na prostem pa bo kot produkt zdravega življenjskega sloga služila tudi vsem ostalim, npr. invalidom in še posebej staršem, ki obiskujejo Športni park v Jurovskem Dolu v času treningov svojih otrok ali ob uporabi že nameščenih otroških igral.

Z operacijo zasledujemo cilj izgradnje nove javne športne infrastrukture, izboljšanje pogojev za športno aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, izgradnjo infrastrukture za nove programe društev in posameznikov, izboljšanje turističnih potencialov območja, boljši estetski videz in dvig življenjske ravni prebivalstva.

V želji po povečanju kakovosti življenja, aktivnega staranja, podpori zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja pričakujemo pozitivne rezultate ravno na vseh omenjenih področjih.

S samo postavitvijo telovadnice na prostem (10 naprav v območju 120 m2) in ureditvijo dela rekreacijske poti, torej z razširitvijo cestišča, pločnikom, razsvetljavo in parkiriščem bomo zadostili osnovam varnega prihoda in odhoda z operacije in predvsem vzpostavili celovito varno rekreacijsko pot, ki bo povezala Športni park Jurovski Dol po Hajnčovi poti z vaškim središčem in vračanjem nazaj v vzpostavljen medgeneracijski center – telovadnica na prostem, na kateri se bodo postavile še table z nalogami v smislu trim steze.

Načrtujemo en otvoritveno promocijski dogodek, v sklopu katerega bi prikazali uporabo naprav,
Zadruga Dobrina (partner projekta) pa bo poskrbel za predstavitev zdrave, lokalno pridelane hrane,
vse v duhu zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Naziv operacije: OVTARJEV PLAC 1. FAZA
Celotna vrednost projekta: 
53.893, 80 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 35.567, 32  EUR
Vodilni partner: OBČINA LENART
Partnerji v operaciji:
– ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.
– DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET LENART

S projektom Ovtarjev plac – 1 faza podati novo vsebino današnjemu tržnemu mestu tako z novo podobo in dostopi, kot z vsebino, ki bo dodatno obogatila ponudbo in pritegnila ciljne skupine. K projektu smo pritegnili tudi strokovne izvajalce, KGZS Ptuj, ki bo s svojimi strokovni službami poskrbel za vsebinsko sodelovanje v projektu z izvedbo aktivnosti.

Ciljne skupine s k projektu vključene ne samo z aktivnostmi namenjenimi njim, ampak delavnicami in interaktivnimi dogodki pri ciljnih skupinah samih, tako se bo del aktivnosti projekta izvedel tudi v prostorih Vrtca Lenart.

Vključena pa so tako Vinogradniško društvo, kot ostala društva, tako, da bodo aktivnosti in dogodki že z samo izvedbo dosegla čim širši krog ciljnih skupin. Tako se predvideva preureditev tržnice v središču mesta Lenart na način, da bo vzpostavljen novi prostor za druženje, sodelovanje, solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti.

Z novo ureditvijo bo določen nov sodoben značaj urbanega središča. Vzpostavljene bodo možnosti za kreiranje novih programov, ki bodo na eni strani spodbujali  kulturo, ohranjanje kulturne dediščine, zdrav življenjski slog in telesno aktivnost, na drugi strani pa bo urejen primeren prostor  za organizacijo manjših prireditev, v katere lahko vključimo tudi  trženje lokalnih pridelkov in proizvodov.

V projektu bosta nastal dva nova produkta, številne delavnice in dogodki. Prav tako pa s takim projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi Dobrina, ki se z lokalno pridelano hrano na tem področju pilotno uspešno ukvarja že vrsto let.

Predvidene so tudi nabava opreme, drobnega materiala in promocijskega materiala, vse z namenom, da projekt zaživi skozi dogodke in Ovtarjev plac zaživi tudi po izteku obdobja projekta v 1 fazi, ki jo tokrat prijavljamo, kot tudi v nadaljnjih fazah in po izteku projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si
www.lasovtar.si

Cerkvenjaški KUL-turni oder

Naziv operacije: Cerkvenjaški KUL-turni oder

Celotna vrednost operacije: 32.401,93 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 14.423,40 EUR
Vodilni partner: OBČINA CERKVENJAK
Partnerji v operaciji:
– KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK
– ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.

Povzetek operacije

Namen operacije »Cerkvenjaški KUL-turni oder« je dvig prepoznavnosti kulturne dediščine s sodelovanjem različnih projektnih partnerjev, ki delujejo v Občini Cerkvenjak, obenem pa predstaviti vse delujoče kulturne akterje v občini. Domačim in tujim turistom ter domačinom želimo približati delujoče sekcije Kulturnega društva, s prikazanim pa vzpodbuditi zanimanje za aktivno udejstvovanje v sekcijah in jih pomladiti.

Namen investicijske namere je osvežitev dvorane in odra ter s tem ureditev novega prireditvenega prostora za medgeneracijska druženja. Kulturni dogodki bodo tako predstavljeni na svež in inovativen način, vaje društev in sekcij bodo potekale v varnejšem in optimiziranem okolju, tehnika bo kompatibilna s sodobnimi sistemi, ki se v splošnem uporabljajo za različne namene.

Cilj operacije je občanom in obiskovalcem približati in predstaviti dogajanja na kulturnem področju. Prav tako želimo z izvedenima delavnicama dodatno izobraziti že aktivne člane sekcij in privabiti k sodelovanju nove, tudi mlajše člane. Na prireditvi »Z roko v roki« pa bodo nastopajoči udeleženci že lahko pokazali osvojeno znanje, pridobljeno na obeh delavnicah. Tako z izvedeno operacijo vplivamo na socialno vključenost prebivalstva na območju Občine Cerkvenjak in širše ter prispevamo k intenzivnejšemu medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju.

Glavne aktivnosti zajemajo obnovo dvorane in odra, zamenjavo zaves, nabavo opreme za video sistem dvorane in ozvočenje odra in dvorane, izvedbo dveh delavnic, izvedbo prireditve s pogostitvijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si
www.lasovtar.si