top

USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV SADJA IN ZELENJAVE ZADRUGA DOBRINA

VKLJUČITEV V PODUKREP 9.1

Najvišja možna vrednost operacije: 100.000,00 EUR
Trajanje operacije: 2021 - 2024
Nosilec operacije: ZADRUGA DOBRINA

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021 za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sadja in zelenjave.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020

POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in

zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega

delovanja skupine proizvajalcev.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

 

CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…

_______________________________________________________________________

USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV EKOLOŠKIH KMETIJSKIH PROIZVODOV ZADRUGA DOBRINA

VKLJUČITEV V PODUKREP 9.1

Najvišja možna vrednost operacije: 100.000,00 EUR
Trajanje operacije: 2021 - 2024
Nosilec operacije: ZADRUGA DOBRINA

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021 za ustanovitev skupine proizvajalcev za sektor sadja in zelenjave.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020

POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in

zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega

delovanja skupine proizvajalcev.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

 

CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,…

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih pogodb s trgovskimi podjetji,…

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJO

UKREP LEADER (19.2)


Naziv operacije: TELOVADNICA NA PROSTEM

Celotna vrednost operacije: 93.599,27 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 35.292,83 EUR
Nosilec operacije: OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

Partnerji v operaciji:
- ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
- DRUŠTVO UPOKOJENCEV SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
- ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s partnerji projekta skuša z izvedbo operacije Medgeneracijski center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, razviti osnovna sredstva, ki bodo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom, pa tudi drugim obiskovalcem kraja. Z ureditvijo telovadnice na prostem z rekreacijsko potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog, ne samo športnikov, ki se vključujejo v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), ampak vzpostavljamo tudi medgeneracijsko sodelovanje s starejšo populacijo, tako člani Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), razvijamo nove produkte, ki prispevajo razvoju društvene dejavnosti, telovadnica na prostem pa bo kot produkt zdravega življenjskega sloga služila tudi vsem ostalim, npr. invalidom in še posebej staršem, ki obiskujejo Športni park v Jurovskem Dolu v času treningov svojih otrok ali ob uporabi že nameščenih otroških igral. Z operacijo zasledujemo cilj izgradnje nove javne športne infrastrukture, izboljšanje pogojev za športno aktivnost
prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, izgradnjo infrastrukture za nove programe društev in posameznikov, izboljšanje turističnih potencialov območja, boljši estetski videz in dvig življenjske ravni prebivalstva. V želji po povečanju kakovosti življenja, aktivnega staranja, podpori zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja pričakujemo pozitivne rezultate ravno na vseh omenjenih področjih. S samo postavitvijo telovadnice na prostem (10 naprav v območju 120 m2) in ureditvijo dela rekreacijske poti, torej z razširitvijo cestišča, pločnikom, razsvetljavo in parkiriščem bomo zadostili osnovam varnega prihoda in odhoda z operacije in predvsem vzpostavili celovito varno rekreacijsko pot, ki bo povezala Športni park Jurovski Dol po Hajnčovi poti z vaškim središčem in vračanjem nazaj v vzpostavljen medgeneracijski center – telovadnica na prostem, na kateri se bodo postavile še table z nalogami v smislu trim steze. Načrtujemo en otvoritveno promocijski dogodek, v sklopu katerega bi prikazali uporabo naprav,
Zadruga Dobrina (partner projekta) pa bo poskrbel za predstavitev zdrave, lokalno pridelane hrane,
vse v duhu zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

_______________________________________________________________________

Naziv operacije: OVTARJEV PLAC 1. FAZA
Celotna vrednost projekta:
53.893, 80 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 35.567, 32  EUR
Vodilni partner: OBČINA LENART
Partnerji v operaciji:
- ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.
- DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET LENART


S projektom Ovtarjev plac – 1 faza podati novo vsebino današnjemu tržnemu mestu tako z novo podobo in dostopi, kot z vsebino, ki bo dodatno obogatila ponudbo in pritegnila ciljne skupine. K projektu smo pritegnili tudi strokovne izvajalce, KGZS Ptuj, ki bo s svojimi strokovni službami poskrbel za vsebinsko sodelovanje v projektu z izvedbo aktivnosti. Ciljne skupine s k projektu vključene ne samo z aktivnostmi namenjenimi njim, ampak delavnicami in interaktivnimi dogodki pri ciljnih skupinah samih, tako se bo del aktivnosti projekta izvedel tudi v prostorih Vrtca Lenart. Vključena pa so tako Vinogradniško društvo, kot ostala društva, tako, da bodo aktivnosti in dogodki že z samo izvedbo dosegla čim širši krog ciljnih skupin. Tako se predvideva preureditev tržnice v središču mesta Lenart na način, da bo vzpostavljen novi prostor za druženje, sodelovanje, solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti. Z novo ureditvijo bo določen nov sodoben značaj urbanega središča. Vzpostavljene bodo možnosti za kreiranje novih programov, ki bodo na eni strani spodbujali  kulturo, ohranjanje kulturne dediščine, zdrav življenjski slog in telesno aktivnost, na drugi strani pa bo urejen primeren prostor  za organizacijo manjših prireditev, v katere lahko vključimo tudi  trženje lokalnih pridelkov in proizvodov. V projektu bosta nastal dva nova produkta, številne delavnice in dogodki. Prav tako pa s takim projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi Dobrina, ki se z lokalno pridelano hrano na tem področju pilotno uspešno ukvarja že vrsto let. Predvidene so tudi nabava opreme, drobnega materiala in promocijskega materiala, vse z namenom, da projekt zaživi skozi dogodke in Ovtarjev plac zaživi tudi po izteku obdobja projekta v 1 fazi, ki jo tokrat prijavljamo, kot tudi v nadaljnjih fazah in po izteku projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si
www.lasovtar.si


bottom